niedziela, kwiecień 11, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przyciski strona główna

 

uczniowie nauczyciele bibioteka pedagogrekrutacja wspolpraca FSYNTEAA1tot1rainbow1P

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ im. H. i K. GNOIŃSKICH W SIENNICY

(załącznik do Statutu)

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r.

(Dz. U. nr 67 poz. 329  z 1996r. z późniejszymi zmianami)

Nowelizacja Ustawy - 2 lipca 2004r. z późniejszym                                                                                                   

                                                    I. Postanowienia ogólne

§ 1

 

 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły i stanowi do niego załącznik.
 3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

II. Organy Samorządu Uczniowskiego

 § 2

 

 1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
 1. Samorządy klasowe
 2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego zwany dalej „Zarządem”
 1. Samorządy klasowe liczą po 3 osoby.
 2. Zarząd liczy 3 - 4  osoby.
 3. Kadencja Samorządów klasowych trwa 1 rok.
 4. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.

 

 

III. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

 § 3

 

 1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
   i stawianymi wymaganiami
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
  3. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
  4. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
   w porozumieniu z Dyrektorem
  5. e.prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu
  6. f.prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej

 

2.  Ponadto Samorząd Uczniowski:

a. opiniuje program wychowawczy szkoły i program profilaktyki

b. opiniuje   szczegółowe   warunki  i  sposób   oceniania  osiągnięć  edukacyjnych 
                i   zachowania oraz system nagradzania i karania

d. może  wnioskować  o  przyznanie  stypendiów i nagród uczniom,

                spełniającym określone warunki

IV. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego

 § 4

 

 1. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są we wrześniu.
 2. Wybory Samorządów klasowych odbywają się w trybie i na warunkach ustalonych przez ogół uczniów danej klasy.
 3. Wybory Zarządu są powszechne, równe i tajne.
 4. W wyborach, z czynnym i biernym prawem wyborczym, biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.
 5. Wybory przeprowadza komisja wyborcza powołana przez Samorządy klasowe na wspólnym zebraniu wyborczym. Samorządy klasowe ustalają również termin, tryb i zasady przeprowadzenia wyborów Zarządu i zostaje on podany do ogólnej wiadomości.
 6. W skład komisji wyborczej nie może wchodzić osoba kandydująca do Zarządu.
 7. Zarząd wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, i skarbnika.
 8. Komisja wyborcza sporządza protokół wyborów.

 

                                                          V. Kompetencje władz Zarządu

§ 5

 

 1. Przewodniczący SU organizuje prace samorządu, prowadzi posiedzenia i jest reprezentantem Zarządu na zewnątrz.
 2. 2.Wiceprzewodniczący przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. 3.Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem Zarządu.

 

VI. Posiedzenia Zarządu

§ 6

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z zapotrzebowaniem z uwzględnieniem Planu pracy Zespołu Szkół.
 2. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane z inicjatywy 1/3 członków Zarządu oraz na wniosek opiekuna SU, Dyrektora szkoły, Rady pedagogicznej lub Rady Rodziców.
 3. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Zarządu.
 1. Posiedzenia Zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Zarządu (quorum).

 

VII. Tryb podejmowania uchwał

§ 7

 

 1. Uchwały i postanowienia Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach personalnych lub na formalny wniosek przegłosowany przez członków Zarządu, głosowanie może odbyć się w trybie tajnym.
 3. Zarząd w porozumieniu z samorządami klasowymi i dyrekcją szkoły dokonuje wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród członków Rady Pedagogicznej szkoły. Zadaniem opiekuna jest wspieranie merytoryczne i organizacyjne uczniów, inspirowanie działań, pośredniczenie w relacjach miedzy SU a Radą Pedagogiczną  i dyrekcją szkoły.
 4. Opiekun Samorządu Uczniowskiego uczestniczy w posiedzeniach Zarządu na prawach członka Zarządu.

 

 VIII. Prawa i obowiązki członków Zarządu

 § 8

 

 1. Członkowie Zarządu mają prawo do:
 1. wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat
 2. głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Zarząd
 1. Członkowie  Zarządu  mają  obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach Zarządu.

 

IX. Postanowienia końcowe

§ 9

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i stanowi załącznik do Statutu szkoły.

Siennica, 15.09.2017r.