niedziela, kwiecień 11, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przyciski strona główna

 

uczniowie nauczyciele bibioteka pedagogrekrutacja wspolpraca FSYNTEAA1tot1rainbow1P

Regulamin matur

 

Wewnątrzszkolny regulamin przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół w Siennicy

 

L.p.
Czynność
Termin
Osoba odpowiedzialna

Informowanie uczniów na lekcjach wychowawczych i rodziców na zebraniu o zasadach zdawania matury.

Szczegółowe informacje: www.oke.waw.pl: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

do 30.września oraz na bieżąco Wychowawcy klas
2 Informacja o standardach egzaminacyjnych i pomoc w interpretacji procedur przystępowania i zdawania egzaminu maturalnego. do 30 października. Nauczyciele przedmiotów maturalnych

Składanie przewodniczącemu  szkolnego  zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym.                                                                                       Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.  

Przedstawienie przez ucznia zaświadczeń uprawniających do  dostosowań formy i warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb: opinie, orzeczenia, zaświadczenia lekarskie    

Informacja o przedmiotach zdawanych obowiązkowo i lista przedmiotów do wyboru: www.oke.waw.pl: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016, tu: Charakterystyka egzaminu maturalnego, s.9

do 30 września Uczeń, wychowawca, przewodniczący SZE (Dyrektor szkoły)
4

Przygotowanie wniosków o dostosowanie warunków i formy egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii poradni, zaświadczeniami lekarskimi lub na podstawie opinii Rady pedagogicznej.

Rodzic lub uczeń podpisuje zatwierdzony przez Radę pedagogiczną wniosek o dostosowanie egzaminu.

www.cke.waw.pl:Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016

do 15. października Pedagog szkolny
5 Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych. do 7. lutego Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)
6 Przekazanie do OKE deklaracji wyboru przez uczniów przedmiotów. do 15. lutego Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)
7 Przekazanie uczniom  treści komunikatu dyrektora CKE dotyczącego pomocy, z jakich mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu z poszczególnych
przedmiotów oraz ustaleń o zasadach korzystania z tych pomocy.
do 4. marca Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)
8 Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu i przesłanie go dyrektorowi OKE. do 4. marca Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)
9

Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych, zespołów nadzorujących przebieg egzaminu pisemnego, przewodniczących ZN.

przełom marca i kwietnia Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)
10

Szkolenie członków SZE w zakresie procedur egzaminu maturalnego oraz stosowania wewnątrzszkolnego regulaminu przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego  w sesji wiosennej danego roku szkolnego. Członkowie SZE potwierdzają udział w szkoleniu podpisem.

Procedury: www.oke.waw.pl: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016, tu: Zadania Zespołu Egzaminacyjnego, s.88; Zadania członków Zespołu Nadzorującego,s.89.

do 4. kwietnia Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)
11 Przygotowanie sal egzaminacyjnych na egzaminy pisemne: ustawienie ławek, przygotowanie numerków, zegara, tablicy, usunięcie pomocy dydaktycznych z danego przedmiotu. 28-30 kwietnia klasy III technikum z wychowawcami
12

Sprawdzenie przygotowania sal, zabezpieczenie pomocy egzaminacyjnych:

 • j.polski: słowniki ortograficzne, słowniki poprawnej polszczyzny
 • j. obcy nowożytny: magnetofon płyt CD ( baterie)
 • matematyka: kalkulatory proste, tablice matematyczne
 • biologia: tablice biologiczne
 • chemia: tablice chemiczne
 • fizyka: tablice fizyczne
 • historia: atlas historyczny
 • geografia: lupa, kalkulator prosty,

Opracowanie planu sali egzaminacyjnej (mapki) z miejscami uczniów, członków ZN, obserwatorów.                           Przygotowanie listy zdających (np. na drzwiach sali), zabezpieczenie zapasowych przyborów do pisania.

Procedury: www.oke.waw.pl: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016, tu: Część pisemna egzaminu maturalnego - przed egzaminem, s.47.                                                                                                      

28-30 kwietnia

Przewodniczący ZN

Członkowie ZN

13

Dystrybucja niejawnych materiałów egzaminacyjnych.

Procedury: www.oke.waw.pl: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016, tu: Odbiór przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi, s.48; Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu egzaminu maturalnego, s. 55.

maj Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły) lub upoważnione osoby
14

Przeprowadzenie egzaminów pisemnych:

 • członkowie właściwych ZN zgłaszają się do pracy min. pół godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia egzaminu
 • członkowie właściwych ZN odbierają materiały egzaminacyjne w obecności przedstawiciela zdających
 • przewodniczący ZN poleca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne przez:
 • wpisanie swojego numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi,
 • przeniesienie numeru PESEL na matrycę znaków cyfrowych,
 • wpisanie daty urodzenia na karcie odpowiedzi,
 • naklejenie pasków kodowych w określonym miejscu,
 • przewodniczący ZN zapisuje na tablicy lub planszy godzinę rozpoczęcia i zakończenia danego poziomu egzaminu,
 • po upływie czasu przeznaczonego na egzamin;
 • zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac,
 • członkowie ZN sprawdzają poprawność kodowania, porządkują, kompletują, pakują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, zgodnie ze szczegółową instrukcją właściwej OKE, przewodniczący,
 • ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne z danej części egzaminu przewodniczącemu SZE,

Procedury: www.oke.waw.pl: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016, tu: Część pisemna egzaminu maturalnego- w trakcie egzaminu, s. 51; Część pisemna egzaminu maturalnego- po egzaminie, s. 55.

W dniu egzaminu

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

Członkowie ZN

15 Przygotowanie sal egzaminacyjnych na egzamin ustny:
 • j.polski: druk zestawów pytań (lub przygotowanie laptopów bez dostępu do Internetu); opieczętowane kartki na notatki ucznia, protokoły indywidualne, zegar, lista zdających egzamin, usunięcie niedozwolonych materiałów
 • j.obcy nowożytny: zestawy egzaminacyjne, protokoły indywidualne, zegar, lista zdających egzamin, usunięcie niedozwolonych materiałów
Zgodnie z harmonogramem egzaminów ustnych

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

Członkowie SZE

16

Przeprowadzenie egzaminu ustnego z języka polskiego:

Druk zadań egzaminacyjnych (w kolorze) z płyty CD lub strony OKE zamieszczonych w folderze na dany dzień (i na daną godzinę) lub umożliwienie zdającym dostęp do zadań w formie elektronicznej.

Przekazanie wydrukowanych zadań członkom zespołu egzaminacyjnego ( w przypadku korzystania z laptopów: plików z zadaniami oraz haseł do plików )

 

Sporządzenie dla każdego zdającego protokołu indywidualnego części  ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego (załącznik 9a)

Kartki z notatkami, wylosowany bilet oraz wydruki zadań egzaminacyjnych, po zakończeniu egzaminu, zdający przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący SZE zabezpiecza ww. materiały i przechowuje przez okres, w którym zdający może zgłosić zastrzeżenia dotyczące naruszenia przepisów przeprowadzenia egzaminu (co najmniej siedem dni). Następnie materiały te są niszczone.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza i podpisuje protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (załącznik 12a).

Przesłanie informacji o wynikach egzaminu do OKE  (załącznik 12a i załącznik 12b)

Procedury: www.oke.waw.pl: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016, tu: Część ustna egzaminu ustnego z języka polskiego, s.27.

4-5. maja

W dniu egzaminu (zgodnie z harmonogramem egzaminów ustnych ( od 9 do 21 maja)

W trakcie egzaminów

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły) lub upoważniona osoba

Członek SZE

Członek ZN

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

Przewodniczący SZN(Dyrektor Szkoły)

17

Przeprowadzenie egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego:

Przekazanie wydrukowanych zadań egzaminacyjnych przewodniczącemu SZE.

Sporządzenie dla każdego zdającego protokołu indywidualnego części  ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego (załącznik 10a)

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza i podpisuje protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (załącznik 12a).

Przesłanie informacji o wynikach egzaminu do OKE  (załącznik 12a i załącznik 12b)

Procedury: www.oke.waw.pl: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016, tu: Część ustna egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego- bez określenia poziomu, s.39.

Zgodnie z harmonogramem egzaminów ustnych

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

Członek SZE

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły

18

Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego:

 • Egzaminy ustne

                                                                                                          

 • Egzaminy pisemne: wydane przez OKE świadectwa dojrzałości wraz z odpisem, aneksy i duplikaty wydawane za potwierdzeniem odbioru w sekretariacie szkoły

W dniu egzaminu

Przełom czerwca/lipca

Egzaminator/ członek SZE

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły

Sytuacje szczególne w trakcie egzaminu maturalnego określa:

www.oke.waw.pl: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016, tu: SYTUACJE SZCZEGÓLNE W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO, s.61.     

Organizację egzaminu dla absolwentów w starej formule określa:

www.oke.waw.pl: Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016, tu: INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „STAREJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016, str.101

W regulaminie zastosowano następujące skróty:

SZE -  Szkolny Zespół Egzaminacyjny

PZE  - Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny

ZN - Zespół Nadzorujący

OKE  - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna

Attachments:
Download this file (Regulamin matur.pdf)Regulamin matur[ ]203 kB