sobota, marzec 06, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przyciski strona główna

 

uczniowie nauczyciele bibioteka pedagogrekrutacja wspolpraca FSYNTEAA1tot1rainbow1P

Erasmus+ 2018

plakat rekrutacja na strone

Cel główny projektu to ułatwienie uczestnikom odniesienia sukcesu na rynku pracy po zakończeniu nauki szkolnej. Doprowadzą do tego cele pośrednie projektu: umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i językowych oraz podwyższenia kompetencji osobistych uczestników projektu, osiągnięte dziękiumiędzynarodowieniu procesu kształcenia zawodowego w szkole.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego
(30-godzinny kurs języka włoskiego/angielskiego) i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na staże. Stażyści, podzieleni na dwie16-osobowe grupy,
wyjadą do Włoch w maju 2019 roku i do Portugalii w maju 2020 roku. Z każdą grupą wyjedzie dwóch opiekunów szkolnych.

Każdy z uczestników dostanie certyfikat odbycia kursu językowego i certyfikat odbycia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego
– oba wystawione przez szkołę; certyfikat odbycia stażu wystawiony przez włoską/portugalską organizację partnerską oraz unijny dokument
Europass-Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe - honorowany na terenie całej Unii Europejskiej, a także dokumenty
Europass-CV i Europass-Paszport Językowy.


 

logo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

do projektu EUROPEJSKIE KWALIFIKACJE
nr projektu: 2018-1-PL01-KA102-048180

realizowanego w ramach programu Erasmus+sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

 • § 1

Postanowienia ogólne

 Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasadyuczestnictwa 

 1. w projekcie EUROPEJSKIE KWALIFIKACJE, realizowanego w ramach programu Erasmus+.
 1. Beneficjentem projektu jest Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy z siedzibą przy ul. Mińska 38, 05-332 Siennica.
 1. Partnerami projektu są Azzurra Societa Cooperativa Sociale, Via Villa Redenta, 1 - 06049 Spoleto, Włochy oraz Intercultural Association Mobility Friends, Rua Loteamento do Jardim, 4755-221 Gamil, Barcelos (Portugal).

  

 • § 2

Informacje o projekcie 

 1. Projekt realizowany jest w terminie: 1.10.2018 - 31.08.2020.
 1. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.
 1. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem uczniów w projekcie ponosi Zespół Szkół
  im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy - wnioskodawca- ze środków przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na jego realizację.
 • § 3

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników

 1. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich
  w Siennicy, wybrani na podstawie poniższych kryteriów:

- średnia ocen z przedmiotów zawodowych na poziomie przynajmniej 3,0

- ocena z zachowania przynajmniej poprawna

- ocena z j. angielskiego przynajmniej dostateczna

Kryteria dodatkowe (w przypadku równorzędnego wyniku):

- opinia pedagoga szkolnego

- poziom dochodów na członka rodziny kandydata

 1. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji do projektu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz złożenie go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły w roku szkolnym 2018/2019 w terminie do 15.02.2019 r. o terminie rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 komisja poinformuje we wrzesniu 2019 r.
 1. Komisja Rekrutacyjna składająca się z koordynatora projektu oraz wychowawców klas, przedstawi wyniki rekrutacji do dnia Wyniki zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowejwww.zssiennica.plw zakładce STAŻ ZAGRANICZNY.
 1. Komisja może warunkowo umieścić na liście osoby nie spełniające wszystkich wymogów –
  w takim wypadku warunkiem ostatecznego zakwalifikowania danej osoby będzie poprawa zbyt niskiej oceny w trakcie roku szkolnego.

 

 • § 4

Szczegółowa procedura rekrutacji

 1. Rekrutację do projektu przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w składzie:
  - koordynator projektu: Beata Balińska

- wychowawcy klas: II tt - Małgorzata Michalik, III t - Agata Wąsowska, IV tt - Anna Prokurat, IV te - Mirosław Ostrowski

 1. Rekrutacja uczestników odbywa się w terminie 25.01.2019 r. do 11.02.2019 r. i 07.02.2020 r. do 24.02.2020 r.
 1. W projekcie przewidziano udział 32 stażystów (grupa włoska 16 stażystów i grupa  portugalska 16 stażystów).
 1. Rekrutacja uczestników zostanie poprzedzona działaniami informacyjno-promocyjnymi.

Informacja o rekrutacji do projektu zostanie podana na stronie internetowej www.zssiennica.pl, profilu Facebook szkołyoraz na tablicy ogłoszeń przed sekretariatem szkoły, a także przekazana w formie ustnej przez wychowawców klas.

 1. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w sekretariacie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz innych dokumentów aplikacyjnych (jeśli dotyczy). Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowejwww.zssiennica.plw zakładce STAŻ ZAGRANICZNY oraz w sekretariacie.
 1. Przebieg rekrutacji:
 2. Powołanie przez Dyrektora Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w SiennicyKomisji Rekrutacyjnej.
 3. Poinformowanie uczestników o warunkach uczestnictwa oraz kryteriach kwalifikacji do projektu. Zorganizowanie spotkania informacyjnego.
 4. Zebranie formularzy zgłoszeniowych oraz ocena formalna. Oceny formalnej wniosków aplikacyjnych dokonuje koordynator projektu.
 5. Kwalifikacja uczestników zgodnie z przyjętymi kryteriami. Kwalifikacji dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
 1. Przyjęto następujące kryteria kwalifikacji oraz zakres punktowy, w ramach którego możliwa jest ocena wniosków aplikacyjnych:
 1. - średnia ocen z przedmiotów zawodowych:

powyżej 5,0 – 7 pkt,

od 4,75 do 4,99 – 6 pkt

od 4,50 do 4,74 – 5 pkt

od 4,25 do 4,49 – 4 pkt

od 4,00 do 4,24 – 3 pkt

od 3,50 do 3,99 – 2 pkt

od 3,00 do 3,49 – 1 pkt

 1. - ocena z zachowania co najmniej poprawna

wzorowa – 5 pkt

bardzo dobra – 4 pkt

dobra – 3 pkt

poprawna – 2 pkt

 1. – ocena z j. angielskiego – co najmniej dostateczna:

celująca – 7 pkt

bardzo dobra – 5 pkt

dobra – 3 pkt

dostateczna – 1 pkt

Kryteria dodatkowe (w przypadku równorzędnej ilości punktów):

- opinia pedagoga szkolnego

- poziom dochodów na członka rodziny kandydata

 1. Pierwszy etap rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Komisję Rekrutacyjną listy osób zakwalifikowanych do odbycia zajęć przygotowawczych (znajdzie się na niej więcej osób, niż ostatecznie wyjedzie na staże) oraz umieszczeniem jej na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Listę osób, które ostatecznie wyjadą na staże, ustali Komisja Rekrutacyjna na miesiąc przed terminem wyjazdu. Komisja weźmie wtedy pod uwagę frekwencję i zaangażowanie kandydatów na zajęciach przygotowawczych, a także ich postępy w nauce szkolnej
  i zaangażowanie w życie szkoły.
 3. Uczestnicy mają możliwość odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie do
  7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie rozpatruje Dyrektor Szkoły, korzystając z opinii Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Prace Komisji Rekrutacyjnej zostaną potwierdzone i udokumentowane protokołem
  z postępowania rekrutacyjnego. 
 • § 5

Obowiązki uczestników

 1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do udziału we wszystkich zajęciach przygotowujących
  do wyjazdu.

W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności przekraczających 50%, koordynator projektu ma prawo usunąć uczestnika z listy.

 1. Zakwalifikowani do projektu uczestnicy przed wyjazdem na kurs są zobowiązani
  do podpisania umowy dwustronnej między uczestnikiem a Zespołem Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy oraz załączników do umowy.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do uczestniczenia w badaniach ewaluacyjnych projektu (ankiety ewaluacyjne przygotowane przez Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy oraz Azzurra Societa Cooperativa Sociale i Intercultural Association Mobility Friends).
  Po zakończeniu mobilności uczestnik ma obowiązek wypełnienia raportu końcowego
  w systemie Mobility Tool+.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do przygotowania materiałów upowszechniających projekt oraz raportu z wyjazdu, w którym opisze osiągnięte efekty mobilności.  
 • § 6

Prawa uczestników 

 1. Uczestnicy projektu są uprawnieni do:

- nieodpłatnego udziału w działaniach projektowych

- otrzymywania nieodpłatnie materiałów edukacyjnych oraz materiałów promocyjnych związanych z projektem

 

 • § 7

Postanowienia końcowe

 Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie określone są w Umowie dwustronnej między uczestnikiem projektu a Zespołem Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy.

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy i zasady przyjęte przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, agencję programu Erasmus+, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego.
 2. Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy jako instytucja beneficjenta projektuzastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
Attachments:
Download this file (Formularz zgłoszeniowy Siennica.doc)Formularz zgłoszeniowy[ ]187 kB