niedziela, kwiecień 11, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przyciski strona główna

 

uczniowie nauczyciele bibioteka pedagogrekrutacja wspolpraca FSYNTEAA1tot1rainbow1P

Z Kroniki LP. Rok szk. 1957/58

Trzeci rok funkcjonowania liceum pedagogicznego w Siennicy minął raczej bez specjalnych wstrząsów. Jednak oddziałów w szkole przybywało więc i nauczycieli również. Klasa IV musiała już myśleć o zbliżającej się w kolejnym roku szkolnym maturze. W maju 1958 r. nawiedził Siennicę straszny, pamiętany do dziś, huragan. Podjęto też decyzję o budowie basenu.

 

Rok szkolny 1957/58

 

W roku 1957/58 nastąpiło dalsze rozszerzenie szkoły i przybyły nowe siły pedagogiczne. Szkoła liczyła 4 klasy, a mianowicie: klasę I, IIa i IIb, IIIa, IIIb i IV.

Dyrektorem liceum był w dalszym ciągu kol. Jerzy Proskura, wraz z nim pracowali nadal H. Drabarkowa, St. Drabarek, M. Kozikówna, Bronisława i Marian Radzikowscy, M. Zambrzycki i K. Gielo. Na stanowisko Kierownika internatu powołany został kol. Jan Jędrych, który oprócz etatu w internacie prowadził geografię – przedmiot, w zakresie którego był specjalistą. Żona kol. Jędrycha, Aurelia Jędrychowa, pracowała jako nauczycielka szkoły ćwiczeń. Fizykę w liceum objęła Apolonia Niesłuchowska, język polski - kol. Teresa Ziemba, matematykę kol. Alicja Michalikowa, W-F kol. kol. Romana i Jerzy Steckiwowie.

Poważny wzrost ilościowy księgozbioru biblioteki licealnej (LP otrzymało przydział książek ze zlikwidowanego LP w Węgrowie) skłonił dyrekcję szkoły do zatrudnienia etatowego bibliotekarza, którym został kol. Stanisław Gnoiński.

Wychowawstwa klasowe przydzielono jak następuje:

kl. Ia - kol. Teresa Ziemba, kl. IIa - kol. A. Niesłuchowska, kl. IIb - kol. M. Kozikówna, kl. IIIa - kol. H. Drabarkowa, kl. IIIb - kol. A. Michalikowa, kl. IV - kol. St. Drabarek.

Z organizacji szkolnych pracowały: Samorząd szkolny pod opieką kol. Jana Jędrycha, PCK - kol. Drabarkowej, ZHP - kol. Steckiwa. Istniały również kółka: teatralne, biologiczne, bibliotekarskie, dekoracyjne, turystyczno-krajoznawcze i zespół rytmiki i tańca.

W roku szkolnym 1957/58 szkoła liczyła 218 uczniów. Tak duża uczelnia wymagała zwiększenia sekretariatu. Księgowym szkoły pozostał Ob. Henryk Wilk, a Ob. Krystyna Grabowska objęła funkcję sekretarki. Intendentem został Wacław Ejsmont.

W dniach 27-29 listopada 1957 roku odbyła się w LP wizytacja z Wojewódzkiego Wydziału Oświaty, w skład której wchodzili kol. Korczyński i kol. Żegilewicz. Wizytacja wypadła zadawalająco. Stwierdzono, że widoczne są dobre wyniki dydaktyczno-wychowawcze zakładu. Młodzież jest cicha i spokojna zdaniem kol. kol. wizytatorów. Pewnych kłopotów nastręcza przepełniony internat, gdyż znajduje się on w tym samym budynku, co 4-klasowa szkoła ćwiczeń. Wizytatorzy zwrócili uwagę na ład i porządek w pracowniach, natomiast brak jest na terenie szkoły opieki lekarsko-sanitarnej, co należy jak najszybciej uregulować. Wizytacja miała zastrzeżenia wobec rady uczniowskiej i rady wychowanków internatu, które nie przejawiają większej inicjatywy w pracach organizacyjnych. Trzeba sprowadzić obrusy do stołówki, fartuszki czy też czepki dla dyżurnych w kuchni i stołówce, ponieważ absolwenci LP muszą uczyć się w szkole zasad kultury życia codziennego.

Zgodnie z zaleceniami powizytacyjnymi już w II półroczu 1957/58r. uruchomiono gabinet lekarski i dentystyczny na terenie szkoły.

20.V.1958 r. w związku z klęską huraganu, który nawiedził okolice Siennicy w dniu 15.V. Rada Pedagogiczna, na wniosek kol. Dyrektora, postanowiła zwiększyć poszkodowanym uczniom stypendium do pełnego, lub przyznać je tym, którzy go dotychczas nie posiadali. W ten sposób otrzymało znaczny zasiłek 16 uczniów.

Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole przebiegała normalnie. Szkoła poszczycić się mogła dobrymi osiągnięciami np. w zakresie śpiewu i muzyki. (98% uczniów posiadało instrumenty).

Współpraca ze szkołą ćwiczeń układała się pomyślnie. Najstarsza klasa, kl. IV, odbywała już początkowe praktyki w szkole ćwiczeń, które dały owocne rezultaty. Znacznie wzmocnił się kolektyw młodzieży w poszczególnych klasach, do czego przyczyniły się także wspólnie odbyte wycieczki (kl. IV wyjeżdżała do Białowieży i nad morze, IIIa do Białowieży i Warszawy).

Wzrosła też rola kółek zainteresowań i organizacji szkolny biorących czynny udział w obchodach i uroczystościach szkolnych takich jak: rocznica Rewolucji Październikowej, choinka szkolna, zabawa karnawałowa, 1 Maja, Dni Oświaty i Prasy, zakończenie roku szkolnego.

Wyjątkowo ważne znaczenie miała ciągle rozrastająca się biblioteka. Głównym zadaniem w. roku szk.1957/58 było uporządkowanie i uprzystępnienie młodzieży ponad tysięcznego księgozbioru przydzielonego z Węgrowa, Pochłonęło to większość czasu w I, II i III okresie. Po uporaniu się z tym zadaniem można było pomyśleć o otworzeniu czytelni i systematycznym wdrożeniu młodzieży do poważniejszej lektury. Frekwencja w bibliotece i czytelni była dobra. Dziennie odwiedzało lokal biblioteczny ok. 40 osób, a książek wypożyczało się dziennie około 30. Niezłe wyniki dał konkurs czytelniczy, w którym udział wzięło 69 uczniów, 6 dziewcząt otrzymało nagrody książkowe, a ucz. kl. IIb Stanisława Kozikówna wyróżniona została nagrodą wojewódzką. Pomyślnie rozwijała się współpraca bibliotekarza z wykładowcami poszczególnych przedmiotów.

Praca koła teatralnego polegała na przygotowaniu recytacji i inscenizacji na akademie szkolne oraz urządzaniu wieczorków literackich. Urządzono 3 wieczory: w tym 2 ku czci Słowackiego i 1 wieczór ballad. Wystawienie opracowanej już częściowo sztuki Blizińskiego "Pan Damazy" przewiduje się na początek listopada 1958 r.

Kółko biologiczne pod kierownictwem kol. Drabarka zorganizowało w grudniu wystawę książki biologicznej, sporządziło wykazy książek do lektury przedmiotu, tablice do gazetek, opiekowało się roślinami w gmachu szkolnym i w pracowni.

Koło dekoracyjne wykonało dekoracje na dzień Wojska Polskiego, Święto Rewolucji Październikowej, choinkę noworoczną, 1-Maja. Sporządziło tablicę pamiątkową III zjazdu Sienniczaków i zorganizowało 3 wystawy ilustracji: 1) przedstawiających teatr Obrazcowa, 2) reprodukcji Masłowskiego 3) wystawę rysunków i prac ręcznych.

Koło turystyczno-krajoznawcze wraz ze swym opiekunem, kol. Jędrychem zapoczątkowało roboty przy ogródku geograficznym i odbyło wycieczkę do Mieni.

Żywo i wydajnie pracowało koło bibliotekarskie, pomagające przy porządkowaniu księgozbioru, pełniąc dyżury w czytelni i wypożyczalni oraz biorąc udział w przygotowaniu imprez kulturalno-oświatowych. Podczas obchodu Dni Oświaty Książki i Prasy członkowie koła wywiesili gazetkę ścienną pt. "Złote myśli o Książce i Oświacie". Zorganizowali wystawę - książki pedagogicznej i dziecięcej oraz dyskusję na temat: "Jak korzystać z książki". Oprócz tego koło przygotowało cykl wieczorów nad książkami, z których 2 poświęcono rocznicom Wyspiańskiego i Conrada. Sporządzono również gazetkę ścienną o Conradzie.

W gospodarstwie internackim zrobiono spory krok naprzód: zakupiono 140 łóżek, wóz gumowy, nowy sprzęt kuchenny, przeprowadzono remont stołówki, część korytarza w suterynie przystosowano do roli stołówki. Projektuje się remont kuchni po zainstalowaniu maszyn. Z Wojewódzkiego Wydziału Oświaty otrzymano krzesła i stół. W budowie jest ubikacja zewnętrzna oraz ogrodzenie boiska szkolnego.

Na rok szkolny 1957/58 przyjęto do Internatu 1l6 osób, w tym 24 chłopców.

Wysunięto projekty rozpoczęcia już w bieżącym roku gromadzenia materiałów budowlanych na budowę domu nauczyciela, który mógłby stanąć na przeciwko bramy liceum po przeciwległej stronie, szosy.

W roku 1957/58 przeprowadzono gruntowny remont radiowęzła szkolnego, który liceum odziedziczyło po domu dziecka. Zakupiono również, telewizor produkcji polskiej "Wisła" i zainstalowano tymczasowo w pokoju nauczycielskim.

Zdecydowano przerobić staw w ogrodzie licealnym na basen ze względu na możliwość przeprowadzania w Siennicy letnich obozów wychowania fizycznego. Uznano też za nieodzowne uporządkowanie boiska szkolne.