sobota, maj 08, 2021

Znajdź na stronie

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Harmonogram rekrutacji 2019

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO TECHNIKUM, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ORAZ SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

W ZESPOLE SZKÓŁ W SIENNICY

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp.

Terminy

Postępowanie

1

od 13 maja (poniedziałek) od godz. 08.00

do 20 maja (poniedziałek) do godz. 15.00

Składanie wniosków w formie elektronicznej o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły branżowej I-go stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2

od 17 czerwca (poniedziałek) od godz. 10.00

do 19 czerwca (środa)  do godz. 16.00

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. Po tym dniu szkoły prowadzące kształcenie w zawodach mogą rozpocząć wydawanie skierowań na badanie lekarskie, ale tylko kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru (uwzględniając zapisy art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe).

3

od 21 czerwca (piątek) od godz. 12.00

do 28 czerwca (piątek) do godz. 16.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)

4

do 15 lipca (poniedziałek)

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe.

5

16 lipca  (wtorek) godz.12

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

6

Od 16 lipca (wtorek) godz.12

do 18 lipca (czwartek) do godz.16

Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe

7

od 16 lipca  (wtorek) od godz. 12.00

do 24 lipca  (środa)  do godz. 10.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

8

25 lipca (czwartek) godz. 12.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

9

25 lipca (czwartek) do godz. 16.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Lp.

Terminy

Postępowanie

1

od 26 lipca (piątek) od godz. 8.00

do 30 lipca (wtorek) do godz. 12.00;

(wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie w zawodach skierowania na badanie lekarskie z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe)

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2

do 16 sierpnia

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne,  w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe.

3

19 sierpnia godz. 12.00

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

4

od 19 sierpnia (poniedziałek) od godz. 12.00

do 21 sierpnia  (środa) do godz. 16.00

lub przy składaniu wniosku do szkoły

Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe

5

od 19 sierpnia (środa) od godz. 12.00

do 27 sierpnia (wtorek) do godz. 16.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodów.

6

28 sierpnia  (środa) godz. 10.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

7

28 sierpnia  (środa) do godz. 12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.